KNAW

KNAW
Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon:
020-5510700
Fax:
020-6204941

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. De KNAW ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden, excellente wetenschappers uit een scala van wetenschapsgebieden. Ook is de KNAW verantwoordelijk voor zeventien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten.

De KNAW is verantwoordelijk voor zeventien onderzoeksinstituten. Ze zijn werkzaam op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de levenswetenschappen. Twee instituten bewegen zich op het grensvlak van wetenschap en overheidsbeleid. De KNAW-instituten dienen een prominente plaats in de internationale wetenschap in te nemen. Ze functioneren als nationaal kenniscentrum en beheren en ontsluiten unieke en vaak wereldvermaarde collecties.

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als institutenorganisatie heeft zij de zorg voor excellente nationale wetenschappelijke instituten, stimuleert zij innovatie en valorisatie en bevordert zij samenwerking, zowel met universitaire onderzoeksgroepen als tussen de instituten onderling.

De KNAW vervult drie wettelijke taken,

genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening.

Om inhoud te geven aan haar wettelijke taken,

fungeert de KNAW als forum voor het wetenschappelijk debat en voor de uitwisseling van wetenschappelijke informatie, voert zij beleid en beheer voor wetenschappelijke instituten, brengt zij adviezen en verkenningen uit, onderhoudt zij internationale wetenschappelijke betrekkingen, kent zij wetenschappelijke prijzen toe en voert zij enkele subsidieprogramma’s uit, al dan niet namens aan haar toevertrouwde stichtingen en fondsen.

NOG Locatie