Vindicat weer welkom bij officiële gelegenheden RUG en Hanzehogeschool

De Accreditatiecommissie Studentenorganisaties heeft onlangs een positief advies uitgebracht om studentenvereniging Vindicat te accrediteren. De commissie komt tot dit advies omdat zij naast een aantal kritische kanttekeningen positieve ontwikkelingen ziet. De uitvoering daarvan is wel gehinderd door de coronapandemie. De Colleges van Bestuur van beide instellingen volgen het advies van de accreditatiecommissie: Vindicat zal weer worden uitgenodigd voor de officiële gelegenheden, zoals de start van het nieuwe collegejaar in september. Dit melden de RUG en de Hanzehogeschool.

Net als de commissie erkennen de Colleges van Bestuur de moeilijke omstandigheden voor studentenverenigingen in het afgelopen anderhalf jaar vanwege Corona. Er blijft nog steeds ruimte tot verbetering als het gaat om de noodzakelijke cultuurverandering. Vindicat heeft in het afgelopen half jaar wel stappen in de goede richting gezet. Er zijn maatregelen ingevoerd om buitensporig alcoholgebruik tegen te gaan, er is expliciet aandacht voor de hiërarchie binnen de vereniging en het tegengaan van seksuele intimidatie, en de communicatie is verbeterd. Zo heeft het bestuur van Vindicat onlangs bij een incident daadkrachtig gehandeld en direct gecommuniceerd. Met de aanstaande benoeming van een nieuwe vrouwelijke rector doorbreekt men oude patronen. 
 
De CvB’s geven Vindicat het dringende advies om zich door derden te laten begeleiden bij het realiseren van de verbeterpunten zoals door de Accreditatiecommissie genoemd.
 

Besluiten van de onderwijsinstellingen

De Hanzehogeschool en de RUG onderschrijven het advies van de Accreditatiecommissie om Vindicat vanaf heden te accrediteren, en hebben het volgende besloten:
  • Vindicat ontvangt vanaf heden weer uitnodigingen voor officiële gelegenheden van de beide instellingen;
  • Alle incidenten van meer dan geringe betekenis moeten conform de Gedragscode via de ACI gemeld worden aan de CvB’s én bij de studentencontactpersoon van de politie;
  • De bestuursbeurzen worden volgens het Profileringfonds voor collegejaar 2021/22 in het najaar uitgekeerd, mits aan alle voorwaarden is voldaan.
 
De voorwaarden en regels, zoals afgesproken in de gedragscode, blijven onverminderd van kracht. Bij het overschrijden ervan kunnen de Colleges van Bestuur alsnog besluiten tot het intrekken van de accreditatie en bestuursbeurzen.
 

Nieuw systeem

De bedoeling is om na de zomer het hele accreditatieproces voor de studentenverenigingen op een andere wijze in te richten, meer op basis van zelfevaluatie en onderlinge visitaties als methode voor kwaliteitsborging. De studentenverenigingen worden daarmee aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om op een positieve manier invulling te blijven geven aan het gemeenschapsleven van studenten in Groningen. Na de zomer wordt dit nieuwe accreditatiesysteem samen met betrokkenen verder uitgewerkt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids