Competenties leerkracht

Het is als docent belangrijk om aan de eisen voor bekwaamheid te voldoen. Er zijn in het onderwijs wettelijke bekwaamheidseisen van toepassing in het primaire onderwijs, voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Elke docent dient te voldoen aan deze eisen en deze zijn neergelegd in het Besluit bekwaamheidseisen personeel. Ontdek hier welke bekwaamheden en competenties van belang zijn.  

Vakinhoudelijke bekwaamheid

Een docent geeft onderwijs in een bepaald vakgebied of als leraar in het primaire onderwijs in meerdere vakgebieden. De vakinhoudelijke kennis is dan ook van belang. Zo is de PABO een opleiding die erin voorziet om aan deze competentie te voldoen met de bevoegdheid les te geven aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Een lerarenopleiding voorziet in de mogelijkheid om als vakbekwaam en bevoegd docent in het voortgezet onderwijs te werken. 

Vakdidactische bekwaamheid

Het is uiteraard belangrijk dat een docent over vakdidactische vaardigheden beschikt. Dat betekent dat de docent of leraar in staat moet zijn om de inhoud van vakken te onderwijzen. Daarbij is het van belang dat de docent de inhoud van vakken op een juiste manier naar een leertraject weet te vertalen. Ook voorziet de docent er in om het onderwijs met de tijd mee te laten gaan. Bijvoorbeeld door digitaal lesmateriaal te gebruiken.

Pedagogische bekwaamheid

Een leraar werkt in het primaire onderwijs met jonge kinderen en een docent met oudere kinderen in het voortgezet onderwijs. Daarom is het van belang om over pedagogische competenties te beschikken. In de praktijk betekent dat de docent in staat is om de ontwikkelingen van leerlingen te volgen en om daar het eigen gedrag en het handelen op te laten aansluiten. Het is eveneens van belang om als leraar of docent een bijdrage te leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkelingen. Dat geldt eveneens voor de morele ontwikkelingen van kinderen.

Overige competenties

Naast de bekwaamheidseisen zijn er nog andere competenties waarover een docent dient te beschikken. Denk daarbij aan organisatorische competenties om structuur te waarborgen en te kunnen plannen. Het samenwerken in een team is eveneens van belang. Je staat als docent alleen voor de klas, maar werkt daarbuiten wel samen met collega’s. Een andere competentie is het zorgdragen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling binnen het onderwijs. Bijvoorbeeld door te reflecteren op de eigen persoon en op het proces van lesgeven. Uiteraard spreekt het voor zich dat een docent over sociale en communicatief sterke vaardigheden dient te beschikken.