Professionalisering onderwijs

Het onderwijs ligt onder een vergrootglas. De laatste jaren stijgt het lerarentekort, met name in het westen van Nederland, met alle gevolgen van dien. De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met voldoende gekwalificeerd personeel voor de klas, en voldoende ondersteuning van bovenaf. Hiervoor zijn zowel onderwijsinstellingen zelf, als ook de leerkrachten verantwoordelijk. Hoe groei je als organisatie naar een hoger niveau?  

Adequate ondersteuning bovenschools

Met Bovenschools bedoelen we in dit geval de overkoepelende organisatie die boven het schoolbestuur staat. Wil je als individuele school groeien, dan ben je in grote mate afhankelijk van de aansturende onderwijsinstelling. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de beschikbare middelen en het proactief reageren op ontwikkelingen die gaande zijn binnen een school. Is er in de afgelopen jaren voldoende geïnvesteerd in digitale lesmiddelen, uitdagende trainingen voor leerkrachten en algemene zaken? De reële band tussen de onderwijsinstelling en individuele scholen is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.   

De beste persoon op de juiste plaats

Net als de onderwijsinstelling is het schoolbestuur verantwoordelijk voor veel sturende taken. Zij bepalen het onderwijsinhoudelijk beleid, personeelsbeleid en financieel beleid in een nauwe samenwerking met de onderwijsinstelling. In het schoolbestuur moeten derhalve de juiste personen plaatsnemen: een bestuurder moet zowel naar boven als onder het verhaal weten over te brengen. Vragen die spelen vanuit het werkveld, bij de docenten, moeten transparant en op de juiste toon worden gecommuniceerd met de onderwijsinstelling. Anderzijds moet het schoolbestuur haar docenten actief betrekken bij nieuwe richtlijnen en ideeën van bovenaf.

Veel professionals binnen schoolbesturen kiezen daarnaast voor professionele training en coaching door BewegingVeroorzakers. Hierin werk je nadrukkelijk aan krachtige manieren om samen te werken met een team en te komen tot betere prestaties. Heb je een centrale rol in de ontwikkeling binnen jouw organisatie, dan wil krijg je tijdens trainingen de ondersteuning die nodig is om het maximale uit je team te halen. Dit type trainingen zijn vooral geschikt voor HR-adviseurs, mensen in de organisatie met een leidinggevende functie en teamcoördinators.

Training en scholing voor leerkrachten

Tot slot zijn docenten en leerkrachten aan de beurt. Zij zijn binnen het onderwijs de meest tastbare groep, omdat leerkrachten altijd ‘op de vloer’ aanwezig zijn. Leerkrachten bepalen de kwaliteit van het onderwijs, mede door te investeren in hun eigen skills. Iedere leerkracht krijgt jaarlijks de mogelijkheden om één of meerdere cursussen te volgen, en zo te werken aan de eigen ontwikkeling. Hier wordt doorlopend budget voor vrijgemaakt, en niet ten onrechte. Een investering in het personeel op de werkvloer zorgt organisatiebreed voor een kwaliteitsimpuls, welke direct terechtkomt in het onderwijs.

Kwaliteit onderwijs waarborgen

Om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs ook in de komende jaren te kunnen waarborgen, is het belangrijk om te blijven monitoren. Gebeurt er voldoende vanuit onderwijsinstellingen, zijn schoolbesturen capabel genoeg om zowel naar boven als onder te functioneren, en voldoen leerkrachten aan het verwachte niveau in het onderwijs? Om als organisatie de volgende stap te kunnen zetten, moet op alle niveaus worden geïnvesteerd in duurzame kwaliteit.