Deel van de studieschulden van 183.000 (oud-)studenten omgezet naar een gift

Afgelopen week hebben ruim 183.000 (oud-)studenten bericht gehad van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat (een deel van) hun studieschuld is omgezet in een gift. Per persoon gaat het om een bedrag van gemiddeld 7500 euro. De omzetting vond plaats voor (oud-)studenten die in 2023 binnen 10 jaar hun diploma hebben behaald voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Hierdoor is de totale studieschuld van alle (oud-)studenten in Nederland gedaald met 1,3 miljard euro. Dat meldt DUO.

Het aantal studieschulden dat is omgezet naar een gift, is vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Vanwege de herinvoering van de basisbeurs per september 2023 is het de verwachting dat dit aantal omzettingen de aankomende jaren zal gaan stijgen.

Prestatiebeurs 

De basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct worden aan studenten in het mbo (niveau 3 en 4), het hbo en de universiteit verstrekt als ‘prestatiebeurs’. Dit betekent dat studenten eerst een studieschuld opbouwen. Over deze schuld wordt iedere maand rente berekend. Als studenten binnen de diplomatermijn van 10 jaar een afsluitend diploma behalen, dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Studenten hoeven de basisbeurs, de aanvullende beurs, het studentenreisproduct én de daarover opgebouwde rente dan niet terug te betalen.

Voor studenten mbo (niveau 1 en 2) geldt geen prestatiebeurs. Zij krijgen de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct meteen als gift.

Door: Nationale Onderwijsgids