Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Leerkrachten staan nog steeds overwegend positief tegenover ‘het idee’ van passend onderwijs, maar zijn beduidend negatiever over ‘de uitvoering’ ervan, zowel voor de leerlingen als voor henzelf. De werkdruk is hoger geworden en er is te weinig tijd om zowel de zorgleerling als de ‘gewone’ leerling naar tevredenheid te helpen. Dit blijkt uit de nieuwe Monitor passend onderwijs van DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Leerkrachten staan nog steeds overwegend positief tegenover ‘het idee’ van passend onderwijs, maar zijn beduidend negatiever over ‘de uitvoering’ ervan. Vooral kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en psychische problemen niet makkelijk in reguliere klas te houden, vindt 95 procent van de leerkrachten. Volgens 45 procent hebben de meeste of alle kinderen met extra ondersteuning het toch moeilijk, met name door te weinig individuele aandacht. Per klas zijn er gemiddeld 5 leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; dit zijn vooral leerlingen zonder indicatie en cluster 4 leerlingen.
 
De overgrote meerderheid van de leerkrachten (87 procent) geeft aan door de invoering van passend onderwijs zelf problemen/negatieve gevolgen te ervaren. Ook vindt 81 procent dat passend onderwijs ten koste gaat van de aandacht voor de ‘gewone’ leerling. 82 procent vindt passend onderwijs geen goede oplossing voor leerlingen met gedragsproblemen. Bijna drie kwart van de bevraagde leraren heeft een of meerdere leerlingen in de klas die volgens hen beter af zouden zijn op het speciaal onderwijs.  
 
92 procent van de leerkrachten geeft aan dat de werkdruk hoger is geworden door de invoering van passend onderwijs. Een vergelijkbaar percentage (91 procent) zegt te weinig tijd te hebben om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, goed te helpen. Daarnaast is 89 procent het eens met de stelling: Ik kan minder aandacht besteden aan ‘gewone’ leerlingen, omdat er veel tijd gaat naar de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 
Een ruime meerderheid van de docenten (74 procent) vindt dat de weg naar het speciaal onderwijs makkelijker moet worden voor kinderen die toch niet in het reguliere onderwijs blijken te passen. Kleinere klassen en meer onderwijsassistenten in de klas kunnen volgens de meerderheid van de leraren ook bijdragen aan het succes van passend onderwijs.  
 
De Monitor passend onderwijs van DUO is via deze link in te zien.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids