Normal_ipad__tablet__onderwijs__docent__leerling__uitleg__ipad_onderwijs__digitaal

De provincie Limburg ondersteunt het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ met een subsidie van 412.000 euro. Zeven schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs doen mee, zodat voor minimaal 100 scholen, 760 leerkrachten en maar liefst 14.500 leerlingen het vak programmeren onderdeel wordt van het lespakket. Dit meldt de provincie Limburg.

De scholen in Zuid-Limburg werken hiervoor samen met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit samenwerkingsproject sluit naadloos aan met het Techniekplan Limburg en de wens om onderwijs en arbeidsmarkt beter te laten aansluiten. Het uiteindelijk doel is voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de Limburgse kenniseconomie.
 
Zowel de landelijke PO-raad als Kennisnet, een onafhankelijk landelijk platform voor Onderwijs en ICT, onderstrepen het belang van de leerlijn programmeren. Hierbij komen ook andere 21eeuwse vaardigheden aan de orde zoals creatief denken en handelen, ICT-basisvaardigheden, kritisch denken, mediawijsheid, probleemoplossend denken en handelen zijn vaardigheden die hieraan relateren.
 
Het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ wil kinderen zo vroeg mogelijk op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met programmeren. Dit project maakt onderdeel uit van brede programma’s Wetenschap en Technologie om de experimenterende leerhouding van jonge kinderen te stimuleren. Deze programma’s worden mede gefinancierd vanuit de Provincie Limburg in het kader van het Techniekplan Limburg en vanuit het Platform Betatechniek in het kader van het Landelijke Techniekpact. Het Limburgse bedrijfsleven biedt een ideale  contextrijke leeromgeving en praktijkleerplaats. Praktijkopdrachten, stageplekken voor zowel leerlingen als docenten en gastlessen zijn zeer belangrijk te leren programmeren. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids