Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Het kabinet heeft het voornemen om het financieringsstelsel kinderopvang te wijzigen en het wetsvoorstel Nieuw Financieringsstelsel Kinderopvang bij de Staten-Generaal in te dienen. Doel van het wetsvoorstel is om de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Ouders krijgen meer en eerder financiële zekerheid en hoge terugvorderingen bij ouders worden zoveel mogelijk teruggedrongen. Dat melden de Branchepartijen Kinderopvang.

Kinderopvangorganisaties hebben straks recht op een vergoeding van DUO op basis van hun privaatrechtelijke overeenkomst met de ouder(s) en op voorwaarde dat de ouder voldoet aan de voorwaarden en de eigen bijdrage aan DUO voldaan heeft. Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, Stichting Voor Werkende Ouders, VOGB, SZW en DUO zijn het eens geworden over een aantal uitgangspunten.

Een aantal van deze uitgangspunten is dat DUO de eigen bijdrage int bij de ouder en zo nodig een herhaalincasso verstuurt. Nadat DUO heeft geconstateerd dat ook deze herhaalincasso niet tot betaling heeft geleid, komt het debiteurenbeheer en -risico volledig bij de kinderopvangorganisaties te liggen. Op dit moment is het ‘eerste kind’ het kind met de meeste opvanguren. Bij de directe financiering zal worden gewerkt met een tabel waarbij het eerste kind zal worden gedefinieerd als jongste kind. Het plan is om het systeem van directe financiering per 1 januari 2019 geleidelijk in te voeren. Per 1 januari 2020 vindt dan de volledige invoering plaats.

Voor de gastouderbranche zijn ook afspraken gemaakt. Onder andere dat de (vaste) bemiddelingskosten op de factuur gedeeld worden door het aantal in rekening gebrachte uren. Het uurtarief wordt vervolgens verhoogd met dit bedrag. Op basis hiervan berekent DUO op de gebruikelijke wijze de overheidsbijdrage en de eigen bijdrage van de ouder. Met vertegenwoordigers van de gastouderbranche zal inzichtelijk worden gemaakt voor hoeveel ouders dit financieel nadelig is en wordt in onderling overleg naar een alternatief gekeken.

SZW gaat de precieze verdeling van de juridische verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen gastouder, vraagouder en gastouderbureau bespreken met vertegenwoordigers van de gastouderbranche. De dienstverlening door DUO zal vooral digitaal zijn. SZW zal met DUO een dienstverleningsovereenkomst sluiten voor afspraken over het gewenste dienstverleningsniveau van DUO. Ketenpartners zullen nauw betrokken worden bij de ontwikkeling, ten behoeve van een goede aansluiting van hun eigen systeem op het systeem van DUO.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids