Hoger onderwijs mag student straks om bijdrage onderwijsvoorzieningen vragen

Op 1 juli is de ministeriële regeling ‘Andere bijdragen van studenten in het hoger onderwijs’ in de Staatscourant gepubliceerd. Uiterlijk 1 september moeten de universiteiten en hogescholen een reglement klaar hebben waarin hun beleidslijnen voor het heffen van eigen bijdragen van studenten (en aspirant-studenten) uiteen worden gezet. Die eigen bijdragen mogen ten hoogste kostendekkend zijn. Dit meldt Onderwijsethiek.nl.

Het gaat bijvoorbeeld over het doorberekenen van reis-, verblijfs- en maaltijdkosten voor onderwijsexcursies en veldwerk, althans indien zulke onderwijsvoorzieningen deel uitmaken van de opleiding. In principe moeten faculteiten voor een kosteloos alternatief zorgen ten behoeve van studenten die niet bereid zijn bovenop hun collegegeld voor dergelijke kosten in de buidel te tasten. Ook moet het instellingsbestuur voor een financieel vangnet zorgen als die kosten de draagkracht van een student te boven gaan. 
 
Behalve voor onderwijsexcursies mogen universiteiten en hogescholen ook eigen bijdragen heffen voor practica en workshops, althans als de kosten uit de bijzondere aard van de opleiding voortvloeien. Op 7 juni jongstleden is in het webtijdschrift ScienceGuide de vraag opgeworpen of dit niet tot een stortvloed van eigen bijdragen zal leiden. In antwoord op Kamervragen stelt minister Van Engelshoven dat er voor die vrees geen enkele grond is.  En in het toelichtingshoofdstuk van de Regeling zegt zij te verwachten dat aan jaarlijks 1 procent van de studenten een eigen bijdrage voor de deelname aan practica, onderwijsexcursies en workshops zal worden gevraagd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids