Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Er gebeurt veel rondom de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Vertegenwoordigers van partijen zoeken elkaar op en proberen samenwerking tot stand te brengen en op heel veel plekken in het land zijn pilots opgestart om jeugdhulp en onderwijs beter met elkaar te verbinden. Tegelijkertijd ervaart vrijwel iedereen knelpunten, heerst er veel ontevredenheid en is er op tal van punten verbetering gewenst. Dat blijkt uit de eindrapportage van de Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018.

Het merendeel van de gemeenten en samenwerkingsverbanden is op weg om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp tot stand te brengen. Ongeveer de helft van hen zit in de opbouwfase en ongeveer een kwart is bezig met verankering van de samenwerking. Een kwart tot een derde deel van de samenwerkingsverbanden en gemeenten echter verkeert nog in de start- of oriëntatiefase. 

 

Opbrengsten

De helft van de samenwerkingsverbanden en twee derde tot drie kwart van de gemeenten heeft de indruk dat de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp op dit moment al meerwaarde genereert op het vlak van meer thuisnabije hulp en ondersteuning, minder thuiszitters en meer maatwerk.

 

Knelpunten

Vrijwel alle gemeenten en samenwerkingsverbanden ervaren knelpunten in de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs. Er is onder andere een onduidelijke rolverdeling tussen onderwijs en jeugdhulp op het gebied van zowel inhoud als financiering. Ook is er onvoldoende afstemming en er zijn geen goede afspraken gemaakt. Kinderen krijgen niet de juiste hulp of moeten daar te lang op wachten, tenslotte zijn er teveel personele wisselingen en is er te weinig tijd, kennis en competenties.
 

Vervolg

Het onderzoek maakt duidelijk dat er de komende jaren nog heel veel werk moet worden verzet. Aandachtspunten hierin zijn onder andere doelgericht te werk gaan, een gedeelde visie, en lokale en regionale verbindingen in uitvoering, beleid en bestuur, naast landelijke afstemming en een integrale benadering vanuit de Rijksoverheid.
 
Via deze link is het rapport Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018 met bijlagen te bekijken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids