Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

De Inspectie van het Onderwijs gaat samen met 3 andere inspecties onderzoeken of eerder door hun geconstateerde knelpunten in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) voldoende zijn aangepakt of opgelost. Zij gaan onder meer na of de veiligheid en gezondheid van werknemers en JJI-bewoners gegarandeerd is. Ook bezien zij of het zorg-, behandel- en scholingsaanbod passend is voor de oudere en complexere doelgroep. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Vorig jaar zomer constateerden de inspecties van Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gezondheidszorg en Jeugd, en Onderwijs wederom dat de personele bezetting in de JJI’s kwalitatief en kwantitatief onder druk stond en dat de zorg aan de JJI-bewoners ontoereikend was. Dat zorgde volgens personeel en jongeren voor een vergrote kans op (gewelds)incidenten en gevoel van onveiligheid. De inspecties vroegen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), verantwoordelijk voor de JJI’s, om verbetermaatregelen in gang te zetten. In 2017 hadden de inspecties al soortgelijke knelpunten geconstateerd.
 

Oudere en complexere doelgroep

De afgelopen jaren is de samenstelling van de groep justitiabelen in JJI’s complexer geworden. Er zijn steeds meer jongeren die ernstige delicten hebben begaan of daarvan worden verdacht. Daarnaast zijn ze gemiddeld ouder dan voorheen. Jongvolwassenen tot 23 jaar mogen sinds 2014 volgens het jeugdstrafrecht worden vervolgd en berecht. Bijna zeventig procent van de JJI-bewoners is inmiddels 18 jaar of ouder. Deze complexere doelgroep vergt volgens de Inspecties een ander aanbod van zorg, behandeling en scholing dan wordt verleend.
 
Door: Nationale Onderwijsgids