Coronavirus en de centrale toetsen en examens in 2020/2021

Het coronavirus heeft ook dit jaar grote impact op het onderwijs. Alles is erop gericht om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen. Hieronder staat de actuele informatie over de centrale toetsen en examens die vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) worden aangeboden. Dit meldt het CvTE. 

Centrale examens in het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is weer volledig geopend. Het is de bedoeling dat het eindexamen dit schooljaar doorgaat in de normale vorm. Dat wil zeggen:
  • het eindexamen voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo inclusief vavo en vso)
  • het staatsexamen vo (college-examen en centraal examen).
Minister Slob van Onderwijs heeft een aantal maatregelen getroffen. Deze heeft hij in de Kamerbrief over de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 op 31 augustus 2020 bekend gemaakt: 
  • de termijn voor het aanleveren van schoolexamencijfers wordt verlengd;
  • de afnameperiode van de praktijkexamens in het vmbo (de cspe’s) is verlengd tot uiterlijk 23 juli;
  • de afnameperiode van de flexibele digitale centrale examens vmbo bb en kb is verlengd tot uiterlijk 23 juli.
 

Centrale Eindtoets po

De inzet van het ministerie van Onderwijs is dat de eindtoets in groep 8 van het po in 2020/2021 doorgaat. Dat geldt dus ook voor de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens. Met het oog op de invloed van mogelijke oplevingen van het coronavirus op het onderwijs bereiden het ministerie van OCW, de verschillende eindtoetsaanbieders en de Expertgroep Toetsen PO zich gezamenlijk voor op verschillende scenario’s rondom de afname van de eindtoets. Hierover worden besturen en basisscholen op een later moment geïnformeerd.
 

Centrale examens in het mbo

De centrale examens Nederlands en Engels in het mbo gaan door volgens de geplande afnameperiodes. Wel zijn in het studiejaar 2020/2021 de beschikbare weken voor afname in periode 1 uitgebreid om de beperkingen ten gevolge van de maatregelen rondom de coronacrisis te compenseren.
 

Staatsexamens Nederlands als tweede taal

De Staatsexamens Nt2 gaan komend jaar (2020/2021) door volgens een aangepaste planning. Voorlopig is de capaciteit per examen beperkt als gevolg van de coronamaatregelen en zijn er rondom de afname (hygiëne)maatregelen genomen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids