Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

In veel regio's is een beweging op gang gekomen wat het passend onderwijs betreft. Hierdoor lukt het vaker om kinderen een passende plek te bieden, veelal in het reguliere onderwijs. In de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs, die staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft gepubliceerd, blijkt dat de praktijk in veel samenwerkingsverbanden laat zien dat het lukt om binnen de huidige kaders passend onderwijs te realiseren. Echter, blijken er grote verschillen te zitten tussen scholen en samenwerkingsverbanden.

Nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden zouden hun verantwoordelijkheid nemen en benutten de ruimte die het wettelijke kader biedt. Ouders, scholen en samenwerkingsverbanden worden daarom nader geïnformeerd over wat zorgplicht betekent en wat hun verantwoordelijkheden zijn. De inspectie ziet erop toe dat scholen hun verantwoordelijkheid nemen en spreekt ze wanneer nodig aan.

Scholen moeten het onderwijsaanbod afstemmen op de behoeftes en capaciteiten van de leerling. De expertise van het speciaal onderwijs kan worden ingezet doordat het regulier en speciaal onderwijs samenwerken op het gebied van passend onderwijs. In de voortgangsrapport staat dat voor kinderen die tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, nieuwe vormen van maatwerk mogelijk worden gemaakt om ook deze kinderen een passend aanbod te bieden.

De voortgangsrapportage is onder meer gebaseerd op informatie van accountmanagers passend onderwijs en de inspectie. In het voorjaar wordt het eerste deel van de evaluatie passend onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek verwacht. Deze evaluatie geeft een tussenstand van hoe passend onderwijs in zijn geheel zich heeft ontwikkeld. De voortgangsrapportage is hier te bekijken. 

© Nationale Onderwijsgids