Nationale Onderwijsgids

NOG Vacature Lid Raad van Toezicht

Bedrijf:
Hogeschool der Kunsten Den Haag via Colourful People
Functietitel:
Lid Raad van Toezicht
Online datum:
04-10-2021
Plaats:
Den Haag
Sector:
Hoger beroepsonderwijs
Uren:
6
Omschrijving:

Lid van de Raad van Toezicht

Voor de Hogeschool der Kunsten Den Haag zoeken wij een lid van de Raad van Toezicht met als profiel beeldende kunst en/of vormgeving en medezeggenschap.

Een wereld waarin kunst een prominente rol speelt, is een betere wereld. Hiervoor zet de Hogeschool der Kunsten Den Haag zich in.

De Hogeschool der Kunsten Den Haag is een kleinschalige instelling voor hoger onderwijs op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, muziek en dans, met een sterk internationale focus. De Hogeschool is ontstaan door het samengaan, in 1990, van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Beide faculteiten hebben een lange geschiedenis en een grote reputatie. De geschiedenis van de Koninklijke Academie gaat terug tot de ‘Haagsche Teeken-Academie’ van 1682 en is daarmee de oudste kunstacademie van Nederland en één van de oudste van Europa. Het Conservatorium werd opgericht door koning Willem I in 1826 als ‘Koninklijke Muziekschool’ en is daarmee het oudste conservatorium van Nederland. Door die rijke geschiedenis verwelkomt de Hogeschool der Kunsten zowel veel nationale als internationale studenten, docenten en gastdocenten. Dat zorgt voor een internationale vibe en een rijke diversiteit aan artistieke ideeën en invloeden.

De faculteiten hebben een hoge mate van autonomie, die recht doet aan de eigenheid van de Academie en het Conservatorium. De belangrijkste doelstelling van beide faculteiten is jonge talenten de hoogste graad van artisticiteit bij te brengen, gepaard aan technische en ambachtelijke vaardigheden én een sterk kritisch vermogen, om te kunnen functioneren in een veeleisende en voortdurend veranderende beroepsomgeving. We streven ernaar actief deel uit te maken van de maatschappij en het werkveld en daarom betrekken we ook het grote publiek en de lokale samenleving in Den Haag op verschillende manieren bij de Hogeschool. De Hogeschool der Kunsten Den Haag telt gemiddeld 1.700 studenten, waarvan circa 1.100 jonge mensen uit het buitenland.

De Hogeschool heeft een woelige tijd achter de rug. In deze periode van verandering zetten wij in op verbinding om de onderlinge verbondenheid in de Hogeschool der Kunsten te versterken. Hiervoor zoeken wij een betrokken en verbindend.

Lid van de Raad van Toezicht met als profiel beeldende kunst en/of vormgeving en medezeggenschap

Wie zoeken wij?
Wij zoeken voor de rol van lid kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:

 • Aantoonbare ervaring in de wereld van beeldende kunst en/of vormgeving.
 • Een culturele achtergrond die de samenstelling van het studenten- en medewerkersbestand weerspiegelt.
 • Bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap.
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring en netwerk op het gebied van hoger onderwijs.
 • Eventueel kennis van wet- en regelgeving in de onderwijssector.


Gevraagde kwalificaties

 • Het vermogen om het beleid van het College van Bestuur op hoofdlijnen te kunnen beoordelen.
 • Ruime ervaring in de non-profit sector, waaronder evt. het hoger onderwijs.
 • De inbreng van een zinvol netwerk.
 • Een serieuze inzet om maatschappij en kunsten dichter bij elkaar te brengen.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, ook als toezichthouder.
 • Het vermogen en de attitude om het CvB als ook de medezeggenschapraad als klankbord bij te staan;


Daarnaast heb je oog voor de ‘learning community’ die de Hogeschool vormt, ben je benaderbaar en betrokken bij het welzijn van studenten en personeel. Bovendien hecht je sterk aan diversiteit & inclusie en integriteit en draag je graag bij aan een onafhankelijke, verantwoordelijke opstelling van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag wordt bestuurd door een College van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. De organisatie is sterk in beweging vanwege komende vacatures binnen bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het strategisch beleid en de algemene gang van zaken. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert hij als klankbord. Dit met een passende, statutair vastgelegde rolopvatting tussen de toezichthouder en het bestuur en een visie op goed toezichthouden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn. De RvT komt ten minste vijfmaal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. De RvT kent drie commissies: de Auditcommissie, de Benoemings- en Remuneratiecommissie en de Commissie Onderwijs en Onderzoek. De governance structuur blijkt uit de statuten en het bestuursreglement, waarin de taken en werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht nader zijn uitgewerkt. Statuten en bestuursreglement vormen met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Branchecode Governance Hogescholen een samenhangend geheel.

Bij het aanzoeken van kandidaat-leden wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd van leden afkomstig uit de kunst- en cultuursector, het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke sector, zodat de Raad van Toezicht ook op onderdelen het beleid van het College van Bestuur kan beoordelen en het College van advies kan dienen. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling qua gender en diversiteit in culturele achtergrond, zodat de Raad het studenten- en medewerkersbestand zo goed mogelijk weerspiegelt.

Geïnteresseerd?
De Hogeschool der Kunsten Den Haag laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Naima Azough, partner bij Colourful People (06-43449717) of n.azough@colourfulpeople.nl.

Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en cv uiterlijk zondag 31 oktober 2021 te uploaden via het sollicitatieformulier. Conform de visie en principes van goed bestuur gaat de voorkeur van de Raad van Toezicht uit naar kandidaten die de diversiteit van de Raad versterken.

Voor meer informatie:
www.hogeschoolderkunsten.nl
www.kabk.nl
www.koncon.nl

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG Topvacatures

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Cursusmanager Strafrecht

Meer vacatures...
Fontys Hogescholen via TwynstraGudde Executive Search

Directeur Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Meer vacatures...
Zuyd & Fontys Hogescholen (viaTwynstraGudde Executive Search)

Directeur Dienst Onderwijs & Onderzoek

Meer vacatures...