NOG Vacature TOA NaSk

Bedrijf:
Dongemond college
Functietitel:
TOA NaSk
Online datum:
08-02-2019
Aanvang functie:
01-03-2019
Plaats:
Raamsdonkveer
Sector:
Voortgezet Onderwijs
FTE
0,5 / 0,6
Omschrijving:
Voor de unit Vmbo zijn wij met ingang van 1 maart 2019 op zoek naar een:
 
TOA NaSk
20 uur / 24 uur
(0,5000 fte / 0,6000 fte)
 
Werktijden: voorkeur alle ochtenden
 
Ondersteunt de docent en de vakgroep bij de lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen door: 
*        het uitvoeren van demonstratieproeven en/of het assisteren van de docent daarbij; 
*        het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en profielwerkstukken en
          bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en dergelijke; 
*        het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
*        het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en onderzoeksresultaten en
          het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
*        het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het onderwijsleerproces en
         het eindresultaat.
 
Verricht assisterende taken (zonder directe aanwezigheid van de docent) door:
*       het, in overleg met de vakgroep/docent, ontwikkelen van proeven en oefeningen en het samenstellen van
         practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten; 
*       het voorbereiden van practica en demonstratieproeven; 
*       het mede evalueren van de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en zelfstandige 
        onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de vakgroepen/docenten; 
*       het houden van toezicht op de leerlingen voor, tussen en na de lessen in de practicumlokalen.
 
Heeft taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid door: 
*       de vakgroepen en de locatiebeheerder te adviseren met betrekking tot de veiligheid in de practicumlokalen
         en aangrenzende ruimten; 
*       de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan instrumenten, gereedschappen, werktuigen
         en andere hulpmiddelen die de binask-vakken ten dienste staan van het onderwijs (bijv. lasersnijder, 3-D-printer; 
*        het beoordelen van de resultaten van inspecties en tests en het doen van verbeteringsvoorstellen voor het beheer,
         het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. zuurkasten, ventilatiesysteem); 
*        de voorraden en inventaris te beheren (w.o. magazijn Technasium) en daarvan de nodige administratie bij te houden
         ten behoeve van  tijdige vervanging en noodzakelijke afschrijvingen; 
*        het adviseren van de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en apparaten,
         alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 
*        het doen van voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, computerprogrammatuur) en het
         ontwerp van hulpconstructies; 
*        het overleggen met de binask-vakgroep over onderhoud, beheer en veiligheid.
 
Draagt zorg voor de installatie, het beheer en het technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur en materialen door: 
*        het zorgdragen voor de installatie en aansluiting van audiovisuele apparatuur; 
*        het beheren van audiovisuele materialen en -apparatuur; 
*        het verrichten van preventief onderhoud aan aanwezige audiovisuele materialen en -apparatuur; 
*        het verrichten van reparaties aan audiovisuele apparatuur; 
*        het uitbesteden van grote reparaties aan derden en het controleren van de uitvoering hiervan; 
*        het adviseren over de aanschaf c.q. vervanging van audiovisuele apparatuur.
 
Verleent technische assistentie bij audiovisuele activiteiten ten behoeve van het onderwijs in het algemeen door: 
*        het opnemen van radio- en televisieprogramma's ten behoeve van het onderwijs; 
*        het plaatsen/installeren van audiovisuele apparatuur met oog voor het gebruikersdoel, soort en omvang van de ruimte; 
*        het geven van instructie aan gebruikers en het fungeren als vraagbaak.
 
De technisch onderwijs assistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de juistheid van de gevolgde aanpak en op de naleving van regels en afspraken, en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende. 
 
De technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders, leerplannen, werkafspraken en lesinstructies waarbij technische- en veiligheidsvoorschriften en handboeken van belang zijn voor een doelmatig en veilig gebruik en beheer van installaties, machines, apparaten, materialen en  gereedschappen.
 
De technisch onderwijs assistent neemt beslissingen bij het uitvoeren van de door de docent gegeven opdrachten, bij het signaleren van fouten van leerlingen, het ontwikkelen, samenstellen en voorbereiden van proeven en opdrachten, het vaststellen van storingsoorzaken, over het vervangen dan wel repareren  van (componenten van) installaties en machines, over de inhoud van de adviezen met betrekking tot aanschaf/vervanging van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en (audiovisuele) apparaten en de  inrichting van practicumlokalen en over de inhoud van verbeteringsvoorstellen voor de installaties.
 
We zoeken een enthousiaste collega die:
 
*        kennis heeft van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en opdrachten; 
*        vakkennis heeft op het gebied van gebruiks- en verbruiksmaterialen; 
*        kennis heeft van veiligheidsvoorschriften en ARBO- en milieuvoorschriften; 
*        vaardigheid heeft in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
*        vaardigheden heeft op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, apparaten en instrumenten; 
*        vaardigheid heeft in het assisteren van leraren bij het ontwikkelen van proeven, samenstellen van opdrachten en het
         instrueren van leerlingen.
 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NOG Topvacatures

NOG vind eeb cursus of training