Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

In Prumerend willen het Horizon College en Regio College samenwerken. Om deze samenwerking te optimaliseren hebben de besturen plannen voor gezamenlijke huisvesting door nieuwbouw in het Karekietpark. Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt groen licht voor de nieuwbouw van een mbo-school in het Karekietpark. Dat meldt gemeente Purmerend.

Het onder een dak samenbrengen van Horizon College en Regio College biedt de scholen en de gemeente voordelen. De stad Purmerend en de omliggende regio is gebaat bij een breed en kwalitatief goed aanbod van middelbaar beroepsonderwijs. Op den duur vallen dubbelingen in het aanbod weg waardoor ruimte is voor uitbreiding van het aanbod. Voor de scholen zelf zorgt de samenwerking voor meer efficiency en lagere kosten.

Vlak voor de zomervakantie stond in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer de besluitvorming rond het plan voor een nieuwe mbo-school in het Karekietpark op de agenda. Het college heeft toen verzocht om dit onderwerp van de agenda te halen omdat er onrust was bij buurtbewoners over de consequenties van dit besluit. Bewoners waren vooral bezorgd over verkeersdrukte, parkeren en overlast door leerlingen in de wijk. Uit onderzoek van een extern bureau blijkt dat er ruim wordt voldaan aan de parkeerbehoefte van zowel medewerkers als leerlingen. Er ontstaat volgens dit onafhankelijk onderzoek geen verkeersonveilige situatie na de komst van de school.

Over mogelijke overlast door scholieren zijn gesprekken gevoerd met het bestuur van de scholen. De scholen hebben veel ervaring met het nemen van passende maatregelen om overlast te voorkomen. Zij zetten deze ervaring in en houden in de gaten of het goed gaat in de buurt. Het college concludeert daarom dat er geen belemmeringen zijn om door te gaan met het plan en vraagt de raad het bestemmingsplan vast te stellen.

© Nationale Onderwijsgids